1. Vuokrasopimuksen syntyminen

Vuokrasopimus syntyy autovuokraamon (“STC Rent”) ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen (“Vuokraaja”) kanssa joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Mikäli vuokraaja haluaa perua varauksen, tulee peruuttamisesta ilmoittaa vähintään 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% vuokrauksen hinnasta.

Vuokraajalta edellytetään 25 vuoden ikää, suomalaista voimassa olevaa ajokorttia sekä vähintään kahden vuoden ajokokemusta.

2. Maksaminen

Vuokramaksu tulee suorittaa ennen luovutusta joko käteisellä tai luottokortilla.

STC Rent veloittaa vuokramaksun lisäksi 400 euron takuumaksun, jonka vuokraaja saa takaisin, kun auto palautetaan vahingoittumattomana.

3. Auton luovutus

Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle.

Vuokraamo antaa tarvittaessa opastuksen ajoneuvon käytöstä.

Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, Vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua.

4. Auton käyttö ja rajoitukset

Vaaranvastuu autosta siirtyy STC Rentiltä vuokraajalle vuokrauksen alkaessa.

Vuokraajan tulee huolehtia autosta kuin omastaan sekä noudattaa erityistä huolellisuutta. Vuokra-aikana vuokraajan on myös huolehdittava auton normaalista tarkkailusta, kuten polttoaineen määrästä, rengaspaineista, öljy- ja muiden nestemäärien mahdollisesta täytöstä.

Vuokraaja on auton pääasiallinen käyttäjä eikä vuokra-autoa saa luovuttaa muiden käyttöön.

Vuokra-autoa ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin tai hinauksiin, kilpailuihin, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon tai mihinkään muuhun normaaliin käytöstä poikkeavaan.

Vuokra-auto ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vuokra-autossa ei saa tupakoida eikä kuljettaa eläimiä.

Vuokra-auto on lukittava aina siitä poistuttaessa.

Vuokraaja sitoutuu vuokratessaan myös noudattamaan hänelle annettuja muita ohjeita vaikka niitä ei vuokraehdoissa erikseen mainita.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen ja on velvollinen palauttamaan auton täyteen tankattuna. Väärän polttoaineen tankkaamisesta koituvat kulut veloitetaan vuokraajalta. Vuokraamolla on myös oikeus periä polttoainekulut sekä mahdolliset tankkauskustannukset mikäli vuokra-auto palautetaan vajaalla tankilla.

5. Vuokraajan korvausvelvollisuus

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-autolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, kadonneet osat ja varusteet.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot ilman omavastuurajoitusta mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot (kun niistä on varoitettu merkeillä), ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, tietulli- ja ruuhkamaksut, sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät aiheutuvat/perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi käsittelykulun.

6. Menettely autoa kohdanneessa vahinkotapauksessa

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulleista vioista ja vahingoista.

Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä tai huolimattomuudesta.

7. Vuokraamon vastuu autossa olevasta virheestä

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

8. Auton palautus

Vuokra-auton palautus tapahtuu sopimuksen mukaisesti sovittuna aikana sovittuun paikkaan. Vuokra-aika päättyy, kun vuokraamo on tarkistanut auton ja ottanut vastaan avaimet.

Mikäli vuokraaja haluaa jatkaa auton vuokra-aikaa, tulee vuokraajan olla yhteydessä STC Rentiin.

Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muuta ei ole sovittu, auto on palautettava täyteen tankattuna.

Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

9. Vuokrasopimusta koskevat riidat

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

10. Muut ehdot

Vuokraaja hyväksyy, että vuokra-auto voidaan paikantaa GPS-paikantimella vuokra-aikana.

Vuokraamolla on oikeus tarkistaa vuokraajan ilmoittamat henkilötiedot sekä luottotiedot.